Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.9 HO-i

 Rekneskap 2019Justert budsjett 2019Opprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Inntekter    
Sal av driftsmidler og fast eigedom2 750 393  2 401 975
Overføringar med krav til motyting165 612 -  465 612
Kompensasjon for meirverdiavgift2 851 9742 284 0006 200 000629 389
Andre overføringer690 000   
Sum inntekter6 457 9782 284 0006 200 0003 496 976
     
Utgifter    
Lønsutgifter69 110  - 280 000
Kjøp av varer og ten. som inng. i ten.prod14 028 04613 736 00052 187 0002 556 655
Kjøp av ten. som erstattar ten.prod10 842 26611 704 000 - 9 788 610
Overføringer2 851 97414 000 - 629 389
Sum utgifter27 791 39625 454 00052 187 00013 254 654
     
Finanstransaksjonar    
Avdrag på lån2 342 771 - - 2 322 244
Utlån2 250 0005 000 000 - 3 393 000
Kjøp av aksjer og andeler676 011 - - 733 214
Avsatt til ubundne investeringsfond1 074 612  - 4 102 507
Avsatt til bundne investeringsfond1 482 997  - 1 988 186
Sum Finansieringstransaksjonar7 826 3915 000 000 - 12 539 151
     
Finansieringsbehov29 159 80928 170 00045 987 00022 296 829
     
Dekka slik    
Bruk av lån23 385 04027 130 00034 987 00010 615 545
Sal av aksjer og andeler   102 720
Mottatte avdrag på utlån3 850 556  3 857 164
Bruk av ubundne investeringsfond1 040 0001 040 00010 500 0005 733 214
Bruk av bundne investeringsfond884 212 - 500 0001 988 186
Sum finansiering29 159 80928 170 00045 987 00022 296 829
     
Udekka/udisponert - - - -
Last ned tabelldata (Excel)