Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.6 Rekneskapsskjema 1A – drift

Rekneskapsskjema 1A - driftRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Skatt på inntekt og formue90 709 50190 750 00090 550 00090 277 937
Ordinært rammetilskot115 395 024114 462 000113 582 000116 553 458
Skatt på eigedom15 412 95215 470 00015 600 00015 237 409
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskot11 852 0408 505 0008 505 00054 062 613
Sum frie disponible inntekter233 369 518229 187 000228 237 000276 131 417
     
Renteinntekter og utbytte8 672 7087 655 0007 655 0007 749 518
Gevinst finansielle instrument (oml.midl.)50 052 - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.6 713 8866 789 6536 789 6536 236 892
Tap finansielle instrument (oml.midl.) - - - -
Avdrag på lån10 772 35010 946 16610 946 16611 741 805
Netto finansinnt./utg.-8 763 476-10 080 819-10 080 819-10 229 179
     
Til dekning av tidl. regnsk.m. meirf.br. - - - -
Til ubundne avsetningar6 675 7706 451 000 - 35 757 090
Til bundne avsetningar350 995143 213143 2131 101 893
Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr.5 545 7705 546 000 - 4 928 956
Bruk av ubundne avsetningar12 558 70912 558 70012 558 7001 200 000
Bruk av bundne avsetningar5 103 5245 384 2754 724 2752 517 051
Netto avsetningar16 181 23816 894 76217 139 762-28 212 976
     
Overført til investeringsrekneskapen - - - -
Til fordeling drift240 787 280236 000 943235 295 943237 689 262
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)231 093 990236 000 943235 295 943232 143 493
Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 768
Last ned tabelldata (Excel)