Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.4 Endringar i disposisjonsfonda

Disposisjonsfond - alle2019
Årets endringar 
Inngåande balanse 01.01. 59 440
Opprinneleg budsjett - netto bruk -12 559
Tilført overskuddet frå året før 5 546
Netto bruk / avsetjing i 1. og 2. tertial 905
Avsetjing særskilte saker0
Netto avsetjing grunna omgjøring fond 225
Sum utgåande balanse 31.12.53 557
Last ned tabelldata (Excel)