Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.12 Hovudoversikt balanse

 NoteRekneskap 2019Rekneskap 2018
EIGEDELAR   
Anleggsmidler   
Faste eigedommar og anlegg1387 028 466374 574 333
Utstyr, maskiner og transportmidler18 176 2626 969 987
Utlån565 825 09267 400 661
Aksjer og andeler6 og 1617 505 60316 829 592
Pensjonsmidler7326 819 422313 745 020
Sum anleggsmidler 805 354 845779 519 593
    
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringar819 992 69015 818 621
Konserninterne kortsiktige fordringar  - -
Premieavvik716 263 86812 395 075
Aksjer og andeler2279 458229 406
Kasse og bank999 732 069127 216 803
Sum omløpsmidler 136 268 084155 659 905
    
SUM EIGEDELAR 941 622 929935 179 498
    
EIGENKAPITAL OG GJELD   
Eigenkapital   
Disposisjonsfond1053 557 05559 439 995
Bundne driftsfond108 245 69612 998 225
Ubundne investeringsfond1012 746 22812 711 616
Bundne investeringsfond101 170 366571 581
Regnskapsmessig mindreforbruk189 693 2905 545 770
Kapitalkonto15125 127 145120 804 414
Endring i rekneskprinsipp som påvirkar AK drift17-2 149 072-2 149 072
Sum eigenkapital 208 390 707209 922 528
    
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelser7 og 11376 864 499365 621 897
Andre lån3 og 11315 924 787306 909 908
Sum langsiktig gjeld 692 789 286672 531 805
    
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld1238 053 99249 894 573
Konsernintern kortsiktig gjeld  - -
Premieavvik72 388 9442 830 592
Sum kortsiktig gjeld 40 442 93652 725 165
    
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 941 622 929935 179 498
    
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler 12 297 79313 552 834
Ubrukte konserninterne lånemidler  - -
Andre memoriakonti  - -
Motkonto til memoriakontiene -12 297 793-13 552 834
Last ned tabelldata (Excel)