Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

9.4 Generell renteutvikling i 2019

Utviklinga mellom «korte og lange» renter i løpet av 2019 kjem fram i figur 9.3. Rentekurven for langsiktige renter gjorde eit markant fall i skiftet mellom andre og tredje tertial 2019. Frå å ligga høgt over tremånaders renta har dei i siste tertial folge kvarandre tettare i jamn vekst.

Figur 9.3 3. mnd Nibor, og 10-årsrenta.

Ved oppstarten av 2019 var det heilt andre forventningar i marknaden til renteutviklinga enn kva det er eit år seinare. Lange renter prisast nå lågare enn eit år tidlegare, medan korte renter er dyrare.

Figur 9.4 Marknadens renteforventningar frå inngangen i 2019 og 12 månadar seinare.