Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

9.3 Gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtalar

Føremålet med gjeldsforvaltninga:

  • Sikra ein lågast mogleg finansieringskostnad, stabil finansiering og god likviditet.

Med bakgrunn i samanslåinga med Stavanger kommune og felles gjeldsforvaltning er det gjort tilpassingar i låneporteføljen til Finnøy i siste tertial 2019 for å letta konverteringsarbeidet. Mange små lån er slått saman til eitt stort investeringslån i Kommunalbanken. Dette bryt isolert sett med refinansieringsrisikoen for Finnøy ved at eit enkeltlån utgjer meir enn 40 % av samla gjeldsportefølje.

Låneportefølje per kreditor

KreditorGjeld per 31.12.2019% av totalgjeldRente-sats
Kommunalbanken AS260 mill.83 %2,04 %
Husbanken56 mill.17 %1,89 %
KLP   
Rentebytteavtaler-15 mill. 3,28 %
Sum lån/snittrente316 mill. 100 %2,02 %
Tabell 9.3 Låneportefølje per 31.12.2019 (tal i mill. kr.)
Last ned tabelldata (Excel)

Vidare påverkar dette vilkåra om at ein del av låneporteføljen med fast rente skal liggje i intervallet 25-75 %. Hovudlånet er no med flytande rente. I tillegg har renteswappen forfall i fysste halvdel av 2020. Dermed føreligg ingen fast rente per 31.12.2019. Frå 01.01.2020 i ny kommune vil  finansforvaltninga vere i tråd med dei reglane som er satt av kommunestyret for nye Stavanger kommune.

Rentedurasjonen seier noko om kor følsam låneporteføljen er overfor ei endring i rentenivået. Rentedurasjonen på kommunen si brutto innlånsportefølje per utgangen av desember 2019 var på 0,32 år. Lav verdi her heng saman med grepa som er føretekne i siste tertial for å letta arbeidet med å overføra inngangsverdiane til ein ny kommune 01.01.2020. Ifølge finansreglementet skal den vere mellom 0,5 år og 5 år.

Figur 9.1 Rentedurasjon

I samsvar med kommunestyrevedtak for årsbudsjett 2019, sak 67/18, med endringar i kommunestyresak 27/19 og 35/19, er det budsjettert med følgjande låneopptak i 2019:

  • Kr 22,13 mill. til finansiering av eigne investeringar
  • Kr 0 mill. i startlån til videre utlån.

Låneopptaket for 2019 blei føretatt fysst i november 2019 og gjort samstundes med ein refinansiering av fleire små lån inn i eit større 6 månaders sertifikatlån. Netto auke i lånegjelda blei kr 9 mill. når avdrag er betalt. Brutto lånegjeld blei kr 316 mill. ved årsslutt. Dette gjev eit snitt per innbyggjar i Finnøy på kr 100 103 per 31.12.2019, samanlikna med kr 97 432 per 31.12.2018. Sjå også utvikling i måltal i kapittel 2.

Gjeld og avdrag per 31.12.2019 
Brutto lånegjeld pr. 31.12.2018307 mill.
Låneopptak i 2019: 
Investeringslån22 mill.
Startlån 0 mill.
Avdrag: 
Betalt avdrag 01.01. – 31.12.201913 mill.
Avsatte avdrag0 mill.
Brutto lånegjeld per 31.12.2019316 mill.
Tabell 9.4 Status gjeld og avdrag per 31.12.2019. Alle beløp i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 9.2 illustrerer korleis rentekostnadane til gjeldsporteføljen vil endra seg dersom det skjer endringar i rentenivå.

Figur 9.2 Rentekostnader til gjeldsporteføljen ved paralelle skift i rentekurva