Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

9 Finansrapportering

9.1 Innleiing

Rapporten tek utgangspunkt i det finansreglementet som gjaldt for Finnøy kommune i 2019, vedteke av kommunestyret 22.06.2016 i sak 036/16. Rådmannen har rapportert tertialvis og det har ikkje oppstått episodar som har medført særskild rapportering i løpet av året.

Føremål med finansforvaltninga:

 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovas formålsbestemming om optimal utnytting av kommunens tilgjengelege ressursar med sikte på å kunne gi best mogleg tenestetilbod.
 2. Finnøy kommunes finansielle posisjonar skal forvaltast som ein heilheit kor ein søkjer å oppnå lågast mogleg netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikrast at kommunen si finansielle stilling i størst mogleg grad er føreseieleg. i.

Samla oversikt over likvide midlar og lånegjeld kjem fram i tabell 8.1. Bankinnskot er noko redusert samstundes som lånegjelda har auka frå 31.12.2018 til 31.12.2019. Dette er eit resultat av lågare driftsinntekter i 2019, auka bruk av fond, samstundes med eit høgare investeringsnivå enn året før.

 Rekneskap 31.12.2019Rekneskap 2. tertial 2019Rekneskap 1. tertial 2019Rekneskap 31.12.2018
Bankinnskot (ekskl. skattetrekk og startlån)95 mill.105 mill.108 mill.118 mill.
Brutto lånegjeld316 mill.298 mill.303 mill.307 mill.
Renteutgifter i løpet av 1 år3,8 mill.7 mill.7 mill. 
Rentesensitivitet ved 1 % endring - etter 1 år0,3 mill.1,4 mill.0,8 mill. 
Gjennomsnittleg lånerente2,02 %2,13 %1,87 % 
Tabell 9.1 Nøkkeltal per 31.12.2019 og tidlegare rapporterte tertial i 2019
Last ned tabelldata (Excel)

I det påfølgjande vert forvaltninga av likviditet og finansielle aktiva og passiva nærmare omtala. Til slutt litt om renteutviklinga i 2019.

9.2 Forvaltning av ledig likviditet og langsiktige finansielle aktiva

Føremålet med forvaltninga:

 • Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:
  • Sikre ei god avkastning med låg risiko og god likviditet.
 • Langsiktige finansielle aktiva unntatt driftsføremål (det vil seia utover behovet for ein tilfredsstillande likviditet):
  • Ivareta realverdien samt oppnå høgast mogleg risikojustert avkasting over tid.

All ledig likviditet berekna for driftsføremål og midlar til bruk på lenger tidshorisont er i all hovudsak plassert i bank. Kommunen oppnår gode rentebetingelsar med bl.a. NIBOR 3 månader og terskelrenter.

I tillegg har kommunen gjennom fleire år nokre eigenkapitalbevis som finansielt omløpsmiddel.

Finansielle omløpsmidlarAnskaffelses-kostBokført verdi per 31.12.2019Urealisert verdiendringTalet på andeler
Eigenkapitalbevis    
Sandnes Sparebank310 426279 45750 0524 171
Tabell 9.2 Finansielle omløpsmidlar per 31.12.2019
Last ned tabelldata (Excel)

Eigenkapitalbevis er bokført til ein marknadsverdi per 31.12.2019 som ligg kr 50 052 høgare enn året før, sjå note 2.

9.3 Gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtalar

Føremålet med gjeldsforvaltninga:

 • Sikra ein lågast mogleg finansieringskostnad, stabil finansiering og god likviditet.

Med bakgrunn i samanslåinga med Stavanger kommune og felles gjeldsforvaltning er det gjort tilpassingar i låneporteføljen til Finnøy i siste tertial 2019 for å letta konverteringsarbeidet. Mange små lån er slått saman til eitt stort investeringslån i Kommunalbanken. Dette bryt isolert sett med refinansieringsrisikoen for Finnøy ved at eit enkeltlån utgjer meir enn 40 % av samla gjeldsportefølje.

Låneportefølje per kreditor

KreditorGjeld per 31.12.2019% av totalgjeldRente-sats
Kommunalbanken AS260 mill.83 %2,04 %
Husbanken56 mill.17 %1,89 %
KLP   
Rentebytteavtaler-15 mill. 3,28 %
Sum lån/snittrente316 mill. 100 %2,02 %
Tabell 9.3 Låneportefølje per 31.12.2019 (tal i mill. kr.)
Last ned tabelldata (Excel)

Vidare påverkar dette vilkåra om at ein del av låneporteføljen med fast rente skal liggje i intervallet 25-75 %. Hovudlånet er no med flytande rente. I tillegg har renteswappen forfall i fysste halvdel av 2020. Dermed føreligg ingen fast rente per 31.12.2019. Frå 01.01.2020 i ny kommune vil  finansforvaltninga vere i tråd med dei reglane som er satt av kommunestyret for nye Stavanger kommune.

Rentedurasjonen seier noko om kor følsam låneporteføljen er overfor ei endring i rentenivået. Rentedurasjonen på kommunen si brutto innlånsportefølje per utgangen av desember 2019 var på 0,32 år. Lav verdi her heng saman med grepa som er føretekne i siste tertial for å letta arbeidet med å overføra inngangsverdiane til ein ny kommune 01.01.2020. Ifølge finansreglementet skal den vere mellom 0,5 år og 5 år.

Figur 9.1 Rentedurasjon

I samsvar med kommunestyrevedtak for årsbudsjett 2019, sak 67/18, med endringar i kommunestyresak 27/19 og 35/19, er det budsjettert med følgjande låneopptak i 2019:

 • Kr 22,13 mill. til finansiering av eigne investeringar
 • Kr 0 mill. i startlån til videre utlån.

Låneopptaket for 2019 blei føretatt fysst i november 2019 og gjort samstundes med ein refinansiering av fleire små lån inn i eit større 6 månaders sertifikatlån. Netto auke i lånegjelda blei kr 9 mill. når avdrag er betalt. Brutto lånegjeld blei kr 316 mill. ved årsslutt. Dette gjev eit snitt per innbyggjar i Finnøy på kr 100 103 per 31.12.2019, samanlikna med kr 97 432 per 31.12.2018. Sjå også utvikling i måltal i kapittel 2.

Gjeld og avdrag per 31.12.2019 
Brutto lånegjeld pr. 31.12.2018307 mill.
Låneopptak i 2019: 
Investeringslån22 mill.
Startlån 0 mill.
Avdrag: 
Betalt avdrag 01.01. – 31.12.201913 mill.
Avsatte avdrag0 mill.
Brutto lånegjeld per 31.12.2019316 mill.
Tabell 9.4 Status gjeld og avdrag per 31.12.2019. Alle beløp i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 9.2 illustrerer korleis rentekostnadane til gjeldsporteføljen vil endra seg dersom det skjer endringar i rentenivå.

Figur 9.2 Rentekostnader til gjeldsporteføljen ved paralelle skift i rentekurva

9.4 Generell renteutvikling i 2019

Utviklinga mellom «korte og lange» renter i løpet av 2019 kjem fram i figur 9.3. Rentekurven for langsiktige renter gjorde eit markant fall i skiftet mellom andre og tredje tertial 2019. Frå å ligga høgt over tremånaders renta har dei i siste tertial folge kvarandre tettare i jamn vekst.

Figur 9.3 3. mnd Nibor, og 10-årsrenta.

Ved oppstarten av 2019 var det heilt andre forventningar i marknaden til renteutviklinga enn kva det er eit år seinare. Lange renter prisast nå lågare enn eit år tidlegare, medan korte renter er dyrare.

Figur 9.4 Marknadens renteforventningar frå inngangen i 2019 og 12 månadar seinare.