Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

7.1 Økonomi

Ansvar Rekneskap 2019Budsjett 2019Forbruk i %Avvik (kr)Rekneskap 2018
600PLAN OG FORVALTNING4 847 2927 815 37062,00 %2 968 0786 063 384
610DRIFT OG UTBYGGING8 514 6579 455 62190,00 %940 9649 088 052
620VA (VATN OG AVLØP)-4 705 630-5 027 00093,60 %-321 370-4 386 147
 SUM PLAN OG FORVALTNING8 656 31912 243 99170,70 %3 587 67210 765 289
Tabell 7.1 Økonomioversikt - tenesteområde Plan og forvaltning. Beløp i heile kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Ansvar 600 – Plan og forvaltning – har eit mindreforbruk på om lag kr 3 mill. Hovudårsaka er meirinntekter på om lag kr 0,8 mill. knytt til gebyr (byggesak, kart og oppmåling) og rundt kr 0,3 mill. i ulike refusjonar, samt om lag kr 1,7 mill. grunna vakante stillingar. Samtidig vart digitalisering av byggesaksarkiv noko dyrare enn planlagd. Overforbruket er dekka innanfor tildelt budsjettramme for Plan og forvaltning. Sjå omtale under kapittel 7.2.

Ansvar 610 – Drift og utbygging – har eit mindreforbruk på om lag kr 0,9 mill. Hovudårsaka til dette er mindre vedlikehald på særleg kommunale vegar, samstundes som det har auka noko på kommunale bustadar. Gjenvinning og sluttbehandling av avfall visar eit bokført underskot på om lag kr 0,1 mill. Sjå kapittel 3.1.4 for meir informasjon om sjølvkostrekneskapa. Tabell 7.2 viser rekneskap opp mot budsjett.

Dei totale gebyrinntektene for vatn og avløp blei kr 0,3 mill. lågare enn dei budsjetterte inntektene på kr 10,2 mill. Forbruk- og abonnementsgebyra utgjorde om lag 105 % av budsjettet og tilknytingsgebyra om lag 33 %. Svikten i tilknytingsgebyr vatn kan skyldast at folk har valt å venta til 2020 med å knyte seg til vassverket.

Det er IVAR IKS som leverer vatn og avløpstenester til Finnøy.

Ekstra driftstiltak vart lagt inn i budsjettet for 2019 og finansiert av driftsfonda. Saneringsprosjektet i Faafeltet tok mykje av kapasiteten i avdelinga og dermed blei det utfordrande å gjera ekstra tiltak. Eit større prosjekt som sjøleidning frå Bjergøy til Nord-Hilde vart også utsett då kostnadsbilete endra seg kraftig i høve det som var budsjettert. Dermed blei driftskostnadane kr 1,1 mill. lågare enn opphaveleg planlagt. Dette ga ein forbruksprosent på 88 % på vatn og 71 % på avløp/kloakk.

Vatn og AvløpstenestarRekneskap 2019Reg. budsjett 2019AvvikOpprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Gebyrinntekter-9 903-10 200-297-10 200 
Driftskostnader5 7958 6572 8628 657 
Netto sum-4 108-1 5432 565-1 5430
Avskrivingar (*)2 9185 0272 1095 0274 386
Kalkulatoriske rentar (*)1 785 -1 785  
Resultat før fondsføringar5953 4842 8893 4844 386
Bruk av sjølvkostfond-2 340-3 484-1 144-3 484 
Resultat etter fondsføringar400-4004 386
*     
*Førast på andre ansvar enn 620     
Tabell 7.2 Vatn og avløp. Beløp i heile tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)