Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

5.3 Utfordringar framover

Tilgang på rett kompetanse er ei rekrutteringsutfordring for enkelte avdelingar, særleg på dei mindre einingane. Mangel på pedagogisk kompetanse i barnehagane medfører dispensasjonar.

Fleire av einingane i Finnøy kommune vil skilja seg ut i høve til langt større avdelingar i nye Stavanger. For å drifta dei mindre einingane på ein god og forsvarleg måte, bler det viktig med ei god lokal tilpassing  når det gjeld organisering og ressurstildeling.