Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

5.1 Økonomi

Ansvar Rekneskap 2019Budsjett 2019Forbruk i %Avvik (kr)Rekneskap 2018
200TENESTELEIAR OPPVEKST5 653 7466 089 73792,80 %435 9914 443 911
210PEDAGOGISK KONSULENT9 101 2309 477 05896,00 %375 8289 499 262
211FINNØY SENTRALSKULE42 226 77643 077 13298,00 %850 35640 291 728
212FOGN OPPVEKSTSENTER7 500 6357 759 94996,70 %259 3147 653 054
213HALSNØY OPPVEKSTSENTER3180  0
214OMBO OPPVEKSTSENTER4 150 9993 790 196109,50 %-360 8033 585 367
215SJERNARØY OPPVEKSTSENTER8 835 5408 144 319108,50 %-691 2218 173 061
216TALGJE BARNEHAGE3 581 5513 724 88196,20 %143 3303 550 205
217HAGATOPPEN BARNEHAGE11 852 41311 293 017105,00 %-559 39610 685 496
220MUSIKKSKULE1 813 3541 737 448104,40 %-75 9061 748 211
500KULTURKONSULENT294 904331 73088,90 %36 826317 614
510BIBLIOTEKSJEF1 188 2781 065 133111,60 %-123 1451 153 039
 SUM OPPVEKST96 199 74496 490 60099,70 %291 17391 100 948
Tabell 5.1 Økonomioversikt - tenesteområde Oppvekst. Beløp i heile kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rekneskapen for heile tenesteområdet syner eit mindreforbruk på omlag kr 291 000 i høve vedteke budsjett for 2019.

Ansvar 200 og 210– tenesteleiar oppvekst/styrka barnehagetilbod –  ansvarsområda har samla sett eit mindreforbruk på kr 0,8 mill. Det er mindre inntekter enn budsjettert i høve tilskot frå andre kommunar. Det er også nytta mindre til løn innafor spesialundervisning enn budsjettert.  Midlar som var budsjettert til kompetanseheving vart dekka av Fylkesmannen, dette medførte ei mindreforbruk på om lag kr 0,2 mill. Kr 0,4 mill. av kommunalsjef for oppvekst si løn er ført på ansvar 610. Dette for å gi eit reelt bilete av ressursbruk.

Ansvar 211 – Finnøy sentralskule – fekk eit mindreforbruk på kr 0,85 mill.  Noko av dette er knytt til auka refusjon på fosterbarn. Det var også planlagt å rusta opp skulekjøkken for om lag kr 0,35 mill., men dette tiltaket lot seg ikkje gjennomføra.

Ansvar 212, 214 og 215 – Oppvekstsentera – Sjernarøy oppvekstsenter og Ombo oppvekstsenter hadde eit meirforbruk, medan Fogn oppvekstsenter hadde eit mindreforbruk. Meirforbruket på Sjernarøy er knytt til høge straumutgifter. Eksisterande varmeanlegg er gammalt og dyrt i drift. I tillegg har skulen hatt meirutgifter knytt til behov for særskilt tilrettelegging. Hausten 2019 har skulen gjennomført innsparingstiltak på vikarbruk. Grunna  sjukemeldingar var innsparinga mindre enn planlagt. Ombo oppvekstsenter har eit meirforbruk på kr 0,36 mill.,  dette skuldast at overføringane frå Hjelmeland kommune er lågare enn budsjettert grunna tvist om betaling.

Ansvar 216 og 217 – Hagatoppen og Talgje barnehage – Samla sett har einingane eit overforbruk. Felles leiing mellom 216 og 217 har ført til ei skeiv fordeling av lønsutgiftene til leiing, dette gav meirforbruk på løn på ansvar 217 og eit mindreforbruk på 216. Pensjonskostnadar og manglande refusjonar hadde også innverknad på meirforbruket.

Ansvar 220 Musikk og kulturskulen – har eit resultat omlag i tråd med budsjett.  Elevvekst har gitt større inntekter enn budsjettert. Utstyrsparken blei noko oppgradert i 2019.

Ansvar 500 og 510 Kulturkonsulent og bibliotek kjem samla ut med eit lite overforbruk i underkant av kr 0,1 mill. Hovudgrunnen til dette var at det måtte investerast i ny inngangsautomat.