Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.7 Rekneskapsskjema 2A – investering

Rekneskapsskjema 2A - investeringRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Investeringar i anleggsmiddel27 791 39625 454 00052 187 00013 254 654
Utlån og forskutteringer2 250 0005 000 000 3 393 000
Kjøp av aksjar og andeler676 011  733 214
Avdrag på lån2 342 771  2 322 244
Dekning av tidlegare års udekket    -
Avsetninger2 557 609  6 090 693
Årets finansieringsbehov35 617 78730 454 00052 187 00025 793 805
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler23 385 04027 130 00034 987 00010 615 545
Inntekter fra salg av anleggsmidler2 916 005  - 2 504 695
Tilskot til investeringar   - -
Kompensasjon for merverdiavgift2 851 9742 284 0006 200 000629 389
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner3 850 556  - 4 322 776
Andre inntekter690 000 - - -
Sum ekstern finansiering33 693 57529 414 00041 187 00018 072 405
Overført frå driftsrekneskapen -   - -
Bruk av tidlegare års udisponert -   - -
Bruk av avsetninger1 924 2121 040 00011 000 0007 721 400
Sum finansiering35 617 78730 454 00052 187 00025 793 805
Udekket/udisponert - - - -
Last ned tabelldata (Excel)