Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.2 Hovudoversikt – drift

 Rekneskap 2019Reg. budsjett 2019Opprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Driftsinntekter    
Brukerbetalingar11 359 48211 208 53011 208 53012 049 253
Andre sals- og leigeinntekter25 244 46623 818 24623 818 24619 880 631
Overføringar med krav til motyting33 446 14319 881 63918 881 63938 534 660
Rammetilskott115 395 024114 462 000113 582 000116 553 458
Andre statlege overføringar11 852 0408 505 0008 505 00054 062 613
Andre overføringar3 395 000 - - 10 360
Skatt på inntekt og formue90 709 50190 750 00090 550 00090 277 937
Eigedomsskatt15 412 95215 470 00015 600 00015 237 409
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter306 814 609284 095 415282 145 415346 606 321
     
Driftsutgifter    
Lønsutgifter158 370 802154 147 734148 788 734158 013 496
Sosiale utgifter40 608 92641 192 49440 429 49440 259 912
Kjøp av varer og ten som inng i egenprod44 844 46541 322 82841 252 82850 663 675
Kjøp av tenester som erstatter ten prod41 926 38040 413 81842 263 81839 751 943
Overføringer21 019 41816 060 89918 697 89916 112 453
Avskrivingar13 447 780 - - 13 028 247
Fordelte utgifter-2 255 896-2 228 415-2 228 415-2 176 527
Sum driftsutgifter317 961 874290 909 358289 204 358315 653 199
     
Brutto driftsresultat-11 147 265-6 813 943-7 058 94330 953 123
     
Finansinntekter    
Renteinntekter og utbytte8 722 7607 655 0007 655 0007 749 518
Mottatte avdrag på lån - - - 6 556
Sum eksterne finansinntekter8 722 7607 655 0007 655 0007 756 073
     
Finansutgifter    
Renteutgifter og lånekostnader6 713 8866 789 6536 789 6536 236 892
Tap på finansielle instrum. (oml.midl.) - - - -
Avdrag på lån10 772 35010 946 16610 946 16611 741 805
Utlån24 987 - - -
Sum eksterne finansutgifter17 511 22317 735 81917 735 81917 978 697
     
Resultat eksterne finanstransaksjoner-8 788 463-10 080 819-10 080 819-10 222 623
     
Motpost avskrivingar13 447 780 - - 13 028 247
Netto driftsresultat-6 487 948-16 894 762-17 139 76233 758 746
     
Netto driftsresultat i %-2,11 %-5,95 %-6,07 %9,74 %
     
Interne finansieringstransaksjoner    
Bruk av tidligere års mindreforbruk5 545 7705 546 000 - 4 928 956
Bruk av disposisjonsfond12 558 70912 558 70012 558 7001 200 000
Bruk av bundne fond5 103 5245 384 2754 724 2752 517 051
Sum bruk av avsetningar23 208 00323 488 97517 282 9758 646 007
     
Overført til investeringsrekneskapen - - - -
Avsatt til disposisjonsfond6 675 7706 451 000 - 35 757 090
Avsatt til bundne fond350 995143 213143 2131 101 893
Sum avsetningar7 026 7656 594 213143 21336 858 983
     
Rekneskapsmessig mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 770
Last ned tabelldata (Excel)