Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3 Årsrekneskapen 2019

3.1 Omtale av årsrekneskapen 2019 for Finnøy kommune

Årsrekneskapen inneheld hovudtal, hovudoversikter og noteopplysningar. I dokumentet finn ein òg fondsoversikt, detaljert driftsrekneskap, kapitalrekneskap og balanserekneskap.

Årsrekneskapen skal gje ei samla oversikt over den økonomiske situasjonen for Finnøy kommune for året 2019. For meir informasjon om økonomi og drift i dei ulike tenesteområda syner ein til årsrapport 2019 for Finnøy kommune del 1-2 og 4-9.

3.1.1 Driftsrekneskapen

Brutto driftsresultat syner at driftsutgiftene blei kr 11,15 mill. høgare enn driftsinntektene. Tek ein omsyn til avskrivingar gjev det ein netto inntekt på kr 2,3 mill. medan regulert budsjett forventa kr 6,8 mill. i netto kostnader.

Rente- og gebyrinntektene blei om lag kr 1,0 mill. høgare enn budsjettert og samla bidrog finansområdet med kr 1,3 mill. i netto lågare kostnader enn forutsett.

Netto driftsresultat blei negativt med kr – 6,5 mill. Dette er likevel kr 10,4 mill. betre enn regulert budsjett. Dermed utgjer netto driftsresultat -2,1 % av driftsinntektene medan budsjettet opphaveleg la opp til -6,1 %. I 2018 oppnådde Finnøy eit positivt netto driftsresultat på kr 33,8 mill. (9,7%).

I løpet av 2019 er kr 23,3 mill. brukt frå ulike fond og mindreforbruket frå 2018, samt kr 7,0 mill. er avsett til fond. Nettoeffekten er kr 16,2 mill. og finansierar drifta i 2019. Av dette gjeld kr 2,1 mill. finansiering av sjølvkostområda i 2019. Renovasjonen har eit framførbart underskot på om lag kr 0,1 mill. som vert ført vidare inn i ny kommune. Sjå kapittel 3.1.4 for nærmare informasjon.

Rekneskapsmessig mindreforbruk i 2019 er på kr 9,69 mill. Tilsvarande i 2018 var kr 5,55 mill.

Hovudoversikt driftRekneskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRekneskap 2018
Sum driftsinntekter-306 815-284 095-22 719-346 606
Sum driftsutgifter317 962290 90927 053315 653
Brutto driftsresultat 11 1476 8144 333-30 953
Resultat eksterne finanstransaksjonar8 78810 081-1 29210 223
Motpost avskrivninger-13 4480-13 448-13 028
Netto driftsresultat 6 48816 895-10 407-33 759
Netto avsetningar, fond-16 181-16 89571428 213
Overført til investeringsrekneskapen00 - 0
Årsresultat, rekneskapsmessig mindreforbruk-9 6930 -5 546
Tabell 3.1 Samandrag av hovudoversikt drift 2019. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsinntekter og -utgifter

Driftsinntektene syner ein auke i høve til budsjett på om lag kr 22,7 mill. Dei største meirinntektene her kjem frå statlege refusjonar, særleg refusjon frå Nav knytt til foreldre- og sjukepengar på kr 7,4 mill. Denne er, i tråd med tidlegare år, ikkje budsjettert og ligg omtrent på same nivå som i 2018. Inntekta har ofte ein motpost i auka utgifter til vikarløn. Det same gjeld spelemidlar utbetalt frå fylkeskommunen og kor midlane er vidare utbetalte, om lag kr 3,4 mill. Statleg utbetaling frå havbruksfondet blei òg kr 3,6 mill. meir enn forventa i 2019. Momskompensasjon drift vart kr 1,9 mill. meir enn budsjettert. Frie inntekter (skatt og rammetilskot) bidrog berre med kr 0,9 mill. i meirinntekter i 2019, jf. Nærmare omtale i kapittel 1.3.2 og i FSK sak 13/20 i (nye) Stavanger kommune.

Driftsutgifter syner ein auke ekskl. avskrivingar på vel kr 13,6 mill. i høve til budsjett. Av dette auka løn inkl. sosiale utgifter på vel kr 3,6 mill., som må sjåast saman med refusjon av foreldre- og sjukepengar, samt auka kostnader til løn for lærarar. Samla ligg lønskostnadane berre 0,2 % over kostnadane året før.

Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen har auka med om lag kr 3,5 mill. samanlikna med regulert budsjett. Samstundes ligg nivået kr 5,8 mill. lågare enn 2018.

Varer og tenester som erstattar tenesteproduksjonen auka med kr 1,5 mill. og overføringar auka med om lag kr 5,0 mill. meir enn budsjettert. Sistnemnde gjeld i all hovudsak forskot på tilskot til spelemiddelprosjekt som kommunen ikkje sjølv eig, jf. KST 036/18 med kr 3,1 mill. til Leikvoll idrettshus og tilskot på kr 0,5 mill. frå 2018. I tillegg utgjer bokført tap på krav kr 0,65 mill.

3.1.2 Investeringar

Totale inntekter på investering blei kr 6,5 mill. i 2019. Av dette utgjorde sal av driftsmidlar og fast eigedom kr 2,8 mill. og momskompensasjon på alle investeringar kr 2,9 mill.

Totale utgifter til investeringar i 2019 er kr 27,8 mill. og tilnærma fordobla frå kr 13,3 mill. i 2018. Dette er i hovudsak finansiert ved bruk av lån med kr 23,4 mill. I tillegg er ubundne investeringsfond nytta med kr 1,0 mill., samt investeringsinntekter.

Startlån er utbetalt med kr 2,25 mill. i 2019. Samstundes er ordinære og ekstraordinære avdrag innbetalt frå lånetakarar. Etter at kommunens egne avdragsforpliktingar overfor Husbanken i 2019 er gjort opp, er rest sett av til bunde investeringsfond for ekstra avdragsinnbetaling til Husbanken i 2020. Nye startlån i Husbanken er ikkje tatt opp i 2019.

INVESTERINGRekneskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Rekneskap 2018
Sum investeringsinntekter-6 458-2 284-4 174-3 497
Sum investeringsutgifter27 79125 4542 33713 255
Sum Finansieringstransaksjonar7 8265 0002 82612 539
Finansieringsbehov29 16028 17099022 297
Dekka slik    
Bruk av lån23 38527 130-3 74510 616
Sal av aksjer og andeler   103
Mottatte avdrag på utlån3 851 3 8513 857
Bruk av ubundne investeringsfond1 0401 040 5 733
Bruk av bundne investeringsfond884 8841 988
Sum finansiering29 16028 17099022 297
Udekka/udisponert    
Tabell 3.2 Samandrag av hovudoversikt investering 2019. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.3 Balansen

Arbeidskapital (endring omløpsmidlar minus endring kortsiktig gjeld) vart for 2019 kr 7,1 mill. lågare enn året før. Betalingsmiddel er redusert med kr 27 mill. og meir enn auken i kortsiktige fordringar, premieavvik og gjeld i same periode.

Anleggsmidlar har auka med kr 25,8 mill. Dette gjeld netto tilføring av kr 13,7 mill. av investeringar og kr 13,1 mill. i auka pensjonsmidlar. Utlån har gått ned med kr 1,6 mill.

BALANSERekneskap 2019Andel 2019Rekneskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Sum anleggsmidler805 3550,86 %779 5200,83 %25 835
Sum omløpsmidler136 2680,14 %155 6600,17 %-19 392
SUM EIGEDELAR941 6231,00 %935 1791,00 %6 443
Sum eigenkapital210 5400,22 %212 0720,23 %-1 532
Sum langsiktig gjeld692 7890,73 %672 5320,72 %20 257
Sum kortsiktig gjeld40 4430,04 %52 7250,06 %-12 282
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD943 7721,00 %937 3291,00 %6 443
      
Endring arbeidskapitalen-7 110 31 512 -38 622
Tabell 3.3 Samandrag av balansen 2019. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Langsiktig gjeld auka med kr 20,2 mill. i 2019, kor auken i pensjonsforpliktingar utgjer kr 11,2 mill. og netto auke i langsiktige lån utgjer kr 9 mill. Sjå nærmare omtale i kapittel 2 og kapittel 9.

Total fondsreserve per 31.12.2019 var på kr 75,7 mill. mot kr 85,7 mill. ved utgangen av 2018. Avsetjing til fond skriv seg frå rekneskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kr 5,5 mill. og oppbygging av eit pensjonsfond. Bruk av fond gjeld i hovudsak opphaveleg budsjettert netto bruk med kr 12,56 mill. frå disposisjonsfond, i tillegg til å dekke underskot grunna sjølvkost VA-sektoren (bundne driftsfond). Detaljert oversikt over alle fond føreligg i kapittel 3.10.

Det er i tråd med budsjett blitt rydda i gamle disposisjonsfond, slik at det no står kr 4,55 mill. på eit pensjonsfond og samla kr 48,99 mill. på udisponert disposisjonsfond ved utgangen av 2019. Totalt kr 53,56 mill. sett opp mot kr 59,44 mill. ved utgangen av 2018. Årets endringar kjem fram i tabell 3.4.

Disposisjonsfond - alle2019
Årets endringar 
Inngåande balanse 01.01. 59 440
Opprinneleg budsjett - netto bruk -12 559
Tilført overskuddet frå året før 5 546
Netto bruk / avsetjing i 1. og 2. tertial 905
Avsetjing særskilte saker0
Netto avsetjing grunna omgjøring fond 225
Sum utgåande balanse 31.12.53 557
Tabell 3.4 Endringar i disposisjonsfonda 2019. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.4 Nærmare om sjølvkosttenestane

I tråd med retningslinjer for berekning av sjølvkost i kommunale betalingstenester er vatn, avløp og renovasjon inndelt i eigne område med separate sjølvkostrekneskap .

I kommunestyresak 26/19 Harmonisering av sjølvkostrekneskapen ved kommunesamanslåing blei det fatta følgande vedtak:

  1. Finnøy kommune styrer sine respektive sjølvkostrekneskap mot kr 0 i 2019.
  2. Eventuelt overskot per 31.12.2019 vil bli tilbakebetalt så fremt beløp fordelt per abonnement overstig kr 500.
  3. Eventuelle akkumulerte underskot på sjølvkosttenestene blir gjort opp ved årsoppgjeret 2019 og blir ikkje vidareført inn i nye Stavanger. Dette gjeld ikkje renovasjon og slam.

Vatn og avløp sitt rekneskap har vore ført i Finnøy kommune over fleire år med det resultat at sjølvkostfonda vart bygde opp. Kommunen har ikkje opparbeida sjølvkostfond innan renovasjonstenestar i eige rekneskap då Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) tidlegare har hatt ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Med bakgrunn i vedtatt kommunesamanslåing blei samarbeidsavtalar signert som 3-partsavtaler mellom Renovasjonen IKS, Stavanger kommune og Finnøy kommune.

Utgifter tilhøyrande renovasjonstenesta i Finnøy blei i 2019 ført i Stavanger kommune sin rekneskap og vidarefakturert på bakgrunn av kundeinntektene i Finnøy. Resultatet for renovasjonstenesta i Stavanger kommune viser i 2019 eit framførbart underskot på kr 4,86 mill., der kr 0,67 mill. av underskotet tilhøyrar Finnøy kommune. I tillegg kjem kr 0,1 mill. i underskot på det som er ført i Finnøy kommune sin eigen rekneskap for 2019. Samla vil dette vere midlar som må dekkast av framtidige oppgjer og gebyr. Avklaring om det eventuelt er noko midlar som skal tilbakeførast Finnøy  som følge av avviklinga av RYMI er ikkje klarlagd ved avslutning av rekneskapane for Stavanger og Finnøy kommunar.

Ryfylke miljøverk

RYMI oppretta i 2019 eit avviklingsstyre med bakgrunn i den planlagde avviklinga av drifta 31.12.2019. All drift og alle driftsmiddel er overført IVAR IKS, som RYMI har hatt samarbeidsavtale med sidan 2010. Det står att å leggja fram og godkjenna årsrekneskap, samt sluttoppgjer mellom RYMI og eigarkommunane (Strand, Hjelmeland, Suldal, Finnøy (Stavanger) og Forsand (Sandnes)). Etter dette må selskapet formelt oppløysast.

Til budsjettåret 2019 blei dei kommunale gebyra satt med ein harmonisert struktur – eit viktig skritt på vegen til eit felles gebyrregime i ny kommune. Sjølvkostfonda vart planlagde brukt til å finansiera driftstenestane i 2019 innan vatn og avløp. Rekneskapen viser at sjølvkostfonda måtte finansiera drifta for vatn med kr 1,59 mill. og avløpsdrifta med kr 0,68 mill. Det vart ikkje noko overskot å betala tilbake.

For feiing vart det sett av kr 0,14 mill. til sjølvkostfond i 2019.

Gebyrfinansierte tenester innan reguleringsplanar, byggesak, kart og oppmåling erfarte høgare kostnadar enn inntekter i 2019. Sjå fleire detaljer i note 4.

3.2 Hovudoversikt – drift

 Rekneskap 2019Reg. budsjett 2019Opprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Driftsinntekter    
Brukerbetalingar11 359 48211 208 53011 208 53012 049 253
Andre sals- og leigeinntekter25 244 46623 818 24623 818 24619 880 631
Overføringar med krav til motyting33 446 14319 881 63918 881 63938 534 660
Rammetilskott115 395 024114 462 000113 582 000116 553 458
Andre statlege overføringar11 852 0408 505 0008 505 00054 062 613
Andre overføringar3 395 000 - - 10 360
Skatt på inntekt og formue90 709 50190 750 00090 550 00090 277 937
Eigedomsskatt15 412 95215 470 00015 600 00015 237 409
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter306 814 609284 095 415282 145 415346 606 321
     
Driftsutgifter    
Lønsutgifter158 370 802154 147 734148 788 734158 013 496
Sosiale utgifter40 608 92641 192 49440 429 49440 259 912
Kjøp av varer og ten som inng i egenprod44 844 46541 322 82841 252 82850 663 675
Kjøp av tenester som erstatter ten prod41 926 38040 413 81842 263 81839 751 943
Overføringer21 019 41816 060 89918 697 89916 112 453
Avskrivingar13 447 780 - - 13 028 247
Fordelte utgifter-2 255 896-2 228 415-2 228 415-2 176 527
Sum driftsutgifter317 961 874290 909 358289 204 358315 653 199
     
Brutto driftsresultat-11 147 265-6 813 943-7 058 94330 953 123
     
Finansinntekter    
Renteinntekter og utbytte8 722 7607 655 0007 655 0007 749 518
Mottatte avdrag på lån - - - 6 556
Sum eksterne finansinntekter8 722 7607 655 0007 655 0007 756 073
     
Finansutgifter    
Renteutgifter og lånekostnader6 713 8866 789 6536 789 6536 236 892
Tap på finansielle instrum. (oml.midl.) - - - -
Avdrag på lån10 772 35010 946 16610 946 16611 741 805
Utlån24 987 - - -
Sum eksterne finansutgifter17 511 22317 735 81917 735 81917 978 697
     
Resultat eksterne finanstransaksjoner-8 788 463-10 080 819-10 080 819-10 222 623
     
Motpost avskrivingar13 447 780 - - 13 028 247
Netto driftsresultat-6 487 948-16 894 762-17 139 76233 758 746
     
Netto driftsresultat i %-2,11 %-5,95 %-6,07 %9,74 %
     
Interne finansieringstransaksjoner    
Bruk av tidligere års mindreforbruk5 545 7705 546 000 - 4 928 956
Bruk av disposisjonsfond12 558 70912 558 70012 558 7001 200 000
Bruk av bundne fond5 103 5245 384 2754 724 2752 517 051
Sum bruk av avsetningar23 208 00323 488 97517 282 9758 646 007
     
Overført til investeringsrekneskapen - - - -
Avsatt til disposisjonsfond6 675 7706 451 000 - 35 757 090
Avsatt til bundne fond350 995143 213143 2131 101 893
Sum avsetningar7 026 7656 594 213143 21336 858 983
     
Rekneskapsmessig mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 770
Last ned tabelldata (Excel)

3.3 Rekneskapsskjema 1A – drift

Rekneskapsskjema 1A - driftRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Skatt på inntekt og formue90 709 50190 750 00090 550 00090 277 937
Ordinært rammetilskot115 395 024114 462 000113 582 000116 553 458
Skatt på eigedom15 412 95215 470 00015 600 00015 237 409
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskot11 852 0408 505 0008 505 00054 062 613
Sum frie disponible inntekter233 369 518229 187 000228 237 000276 131 417
     
Renteinntekter og utbytte8 672 7087 655 0007 655 0007 749 518
Gevinst finansielle instrument (oml.midl.)50 052 - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.6 713 8866 789 6536 789 6536 236 892
Tap finansielle instrument (oml.midl.) - - - -
Avdrag på lån10 772 35010 946 16610 946 16611 741 805
Netto finansinnt./utg.-8 763 476-10 080 819-10 080 819-10 229 179
     
Til dekning av tidl. regnsk.m. meirf.br. - - - -
Til ubundne avsetningar6 675 7706 451 000 - 35 757 090
Til bundne avsetningar350 995143 213143 2131 101 893
Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr.5 545 7705 546 000 - 4 928 956
Bruk av ubundne avsetningar12 558 70912 558 70012 558 7001 200 000
Bruk av bundne avsetningar5 103 5245 384 2754 724 2752 517 051
Netto avsetningar16 181 23816 894 76217 139 762-28 212 976
     
Overført til investeringsrekneskapen - - - -
Til fordeling drift240 787 280236 000 943235 295 943237 689 262
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)231 093 990236 000 943235 295 943232 143 493
Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 768
Last ned tabelldata (Excel)

3.4 Rekneskapsskjema 1B – drift

Rekneskapsskjema 1B - driftRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)240 787 280236 000 943235 295 943237 689 262
Ansvar    
100-110 Rådmann/Politiske utval16 508 00016 632 08216 043 08215 892 021
140 Ymse16 864 57814 343 93017 127 93019 817 942
150 Finansiering-5 892 889-736 000-736 000572 859
200-220 Oppvekst94 913 45295 268 73793 045 73789 679 384
300-320 Helse og omsorg96 090 45193 221 77192 279 77192 326 674
500-510 Kultur og bibliotek1 703 0081 635 6451 624 6451 470 653
600-620 Plan og fovaltn./Drift og utb. /Vatn og avløp10 907 39115 634 77815 910 77812 383 960
Fordelt231 093 990236 000 943235 295 943232 143 493
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 768
Last ned tabelldata (Excel)

3.5 Oversikt netto forbruk per ansvar

 AnsvarRekneskap 2019Budsjett 2019Rekneskap 2018Forbruk i %Avvik (kr)
 FELLESTENESTER     
100RÅDMANNEN12 165 81212 513 56312 044 81397,22 %347 751
110POLITISK UTVALG4 025 7073 844 5193 886 548104,71 %-181 188
140YMSE15 923 42113 400 93019 817 942118,82 %-2 522 491
 SUM FELLESTENESTER32 114 93929 759 01235 749 303107,92 %-2 355 927
       
 OPPVEKST     
200TENESTELEIAR OPPVEKST5 653 7466 089 7374 443 91192,84 %435 991
210PEDAGOGISK KONSULENT9 101 2309 477 0589 499 26296,03 %375 828
211FINNØY SENTRALSKULE42 226 77643 077 13240 291 72898,03 %850 356
212FOGN OPPVEKSTSENTER7 500 6357 759 9497 653 05496,66 %259 314
213HALSNØY OPPVEKSTSENTER3180  -318
214OMBO OPPVEKSTSENTER4 150 9993 790 1963 585 367109,52 %-360 803
215SJERNARØY OPPVEKSTSENTER8 835 5408 144 3198 173 061108,49 %-691 221
216TALGJE BARNEHAGE3 581 5513 724 8813 550 20596,15 %143 330
217HAGATOPPEN BARNEHAGE11 852 41311 293 01710 685 496104,95 %-559 396
220MUSIKKSKULE1 813 3541 737 4481 748 211104,37 %-75 906
 SUM OPPVEKST94 716 56295 093 73789 630 29599,60 %377 175
       
 HELSE OG OMSORG     
300TENESTELEIAR HELSE/OMSORG1 761 4171 897 6041 854 26092,82 %136 187
301NAV2 695 1653 164 2203 080 60585,18 %469 055
302BARNEVERN8 549 1007 250 0008 549 500117,92 %-1 299 100
304HEIMETENESTEN18 387 26917 435 85016 283 024105,46 %-951 419
305PLEIE/OMSORG29 310 25328 932 91327 341 767101,30 %-377 340
310HELSETENESTE15 869 52817 558 94419 104 43190,38 %1 689 416
315SERVICE OG VEDLIKEHALD2 967 2422 657 8913 198 164111,64 %-309 351
320FAA-TUNET SERVICESENTER14 375 37412 716 15612 898 901113,05 %-1 659 218
 SUM HELSE OG OMSORG93 915 34991 613 57892 310 652102,51 %-2 301 771
       
 KULTUR OG BIBLIOTEK     
500KULTURKONSULENT294 904331 730317 61488,90 %36 826
510BIBLIOTEKSJEF1 188 2781 065 1331 153 039111,56 %-123 145
 SUM KULTUR OG BIBLIOTEK1 483 1831 396 8631 470 653106,18 %-86 320
       
 PLAN OG FORVALTNING     
600PLAN OG FORVALTNING4 847 2927 815 3706 063 38462,02 %2 968 078
610DRIFT OG UTBYGGING8 514 6579 455 6219 088 05290,05 %940 964
620VA (VATN OG AVLØP)-4 705 630-5 027 000-4 386 14793,61 %-321 370
 SUM PLAN OG FORVALTNING8 656 31912 243 99110 765 28970,70 %3 587 672
 SUM TENESTEAVDELINGANE230 886 352230 107 181229 926 192100,34 %-779 171
Last ned tabelldata (Excel)

3.6 Hovudoversikt – investering

 Rekneskap 2019Justert budsjett 2019Opprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Inntekter    
Sal av driftsmidler og fast eigedom2 750 393  2 401 975
Overføringar med krav til motyting165 612 -  465 612
Kompensasjon for meirverdiavgift2 851 9742 284 0006 200 000629 389
Andre overføringer690 000   
Sum inntekter6 457 9782 284 0006 200 0003 496 976
     
Utgifter    
Lønsutgifter69 110  - 280 000
Kjøp av varer og ten. som inng. i ten.prod14 028 04613 736 00052 187 0002 556 655
Kjøp av ten. som erstattar ten.prod10 842 26611 704 000 - 9 788 610
Overføringer2 851 97414 000 - 629 389
Sum utgifter27 791 39625 454 00052 187 00013 254 654
     
Finanstransaksjonar    
Avdrag på lån2 342 771 - - 2 322 244
Utlån2 250 0005 000 000 - 3 393 000
Kjøp av aksjer og andeler676 011 - - 733 214
Avsatt til ubundne investeringsfond1 074 612  - 4 102 507
Avsatt til bundne investeringsfond1 482 997  - 1 988 186
Sum Finansieringstransaksjonar7 826 3915 000 000 - 12 539 151
     
Finansieringsbehov29 159 80928 170 00045 987 00022 296 829
     
Dekka slik    
Bruk av lån23 385 04027 130 00034 987 00010 615 545
Sal av aksjer og andeler   102 720
Mottatte avdrag på utlån3 850 556  3 857 164
Bruk av ubundne investeringsfond1 040 0001 040 00010 500 0005 733 214
Bruk av bundne investeringsfond884 212 - 500 0001 988 186
Sum finansiering29 159 80928 170 00045 987 00022 296 829
     
Udekka/udisponert - - - -
Last ned tabelldata (Excel)

3.7 Rekneskapsskjema 2A – investering

Rekneskapsskjema 2A - investeringRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Investeringar i anleggsmiddel27 791 39625 454 00052 187 00013 254 654
Utlån og forskutteringer2 250 0005 000 000 3 393 000
Kjøp av aksjar og andeler676 011  733 214
Avdrag på lån2 342 771  2 322 244
Dekning av tidlegare års udekket    -
Avsetninger2 557 609  6 090 693
Årets finansieringsbehov35 617 78730 454 00052 187 00025 793 805
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler23 385 04027 130 00034 987 00010 615 545
Inntekter fra salg av anleggsmidler2 916 005  - 2 504 695
Tilskot til investeringar   - -
Kompensasjon for merverdiavgift2 851 9742 284 0006 200 000629 389
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner3 850 556  - 4 322 776
Andre inntekter690 000 - - -
Sum ekstern finansiering33 693 57529 414 00041 187 00018 072 405
Overført frå driftsrekneskapen -   - -
Bruk av tidlegare års udisponert -   - -
Bruk av avsetninger1 924 2121 040 00011 000 0007 721 400
Sum finansiering35 617 78730 454 00052 187 00025 793 805
Udekket/udisponert - - - -
Last ned tabelldata (Excel)

3.8 Rekneskapsskjema 2B – investering

ProsjektRekneskapsskjema 2B - investeringRekneskap 2019Budsjett 2019Avvik budsjett - rekneskap 2019Rekneskap 2018
      
80Dublering Berge - Nærland - - -  
81Oppgradering vassforsyning Sørvåg-Selvåg - - -  
82Ny sjøledning Helgøy - Nord-Hidle52 673125 00072 327 
83Ny sjøledning Bjergøy - Nord-Hidle76 896100 00023 104 
84Leidningsnett Nord-Hidle - - -  
90Kunstgrasbane - Sjernarøy2 622 5791 000 000-1 622 579 
91Finnøy sentralskule - gasskjel355 360300 000-55 360 
92Teknisk lager - utbygging - - -  
93Hagatoppen barnehage - oppgradering av uteområde64 000100 00036 000 
94Finnøy pleie- og omsorgssenter- brannsikring49 37549 000-375 
95Finnøy legekontor - oppgradering172 989200 00027 011 
96Oppgradering av aldersbustadane (nytt prosjekt i 2019)790 000790 000 -  
97Faatunet - oppgradering av uteområde10 000300 000290 000 
98/98BFinnøy sentralskule - tribunemur (skule- og idrettsanlegg)402 262402 000-262 
99Sjernarøy oppvekstsenter - gjerde langs sjø150 000150 000 -  
100Lysløype i Teigen385 207350 000-35 207 
161Rygjabø - Kjøp Av Eigedom Ks-073-17 - - - 184 395
230Sjernarøy Oppvekstsenter - Nærmiljøanlegg19 72220 000278683 629
231Fogn Oppvekstsenter - Sykkelskur, Uværskur - - - 368 569
232Talgje Barnehage - Leikeapparat - - - 149 878
300Finnøy Pleie- og oms.senter, pasientvarsl.anl48 82049 000180291 214
30196101Gamle Rygjabø - riving/rydding1 143 0361 000 000-143 036 -
379Finnøy Pleie- Og Omsorgsenter - Utbygging48 60049 000400546 246
603Møllelia bustadfelt244 200251 0006 800 
673Sjernarøy - Vassutbygging2 672 3342 672 000-3341 955 703
718Ladstein - Næringsareal - - - 104 705
724Skartveit Kai8 609 3546 900 000-1 709 354598 471
726Oppgradering Slamavskiljar Judaberg - - - 6 410 967
729Høgdebasseng Kyrkjøy - - - 1 213
733Vannforsyning Bjergøy - - - 76 386
737Brannstasjon - Nybygg1 040 0001 040 000 - 24 219
745Utskifting Vasskummar1 864 939870 000-994 939256 104
748Utskitfting Av Vatnledning Fåhadlet - - - 105 952
752Gatebelysning392 522300 000-92 522206 733
754Oppgradering Pumpestasjonar380 917562 000181 083249 289
755Utbygging Dk-Anlegg274 254375 000100 746247 579
758Sanering Judaberg - Spillvassystem5 212 0857 000 0001 787 915419 357
765Vegskilting - Ikkje Landfaste Øyane709 273500 000-209 273134 131
860Neshaugen Sjernarøy - Grunnarbeid Tomt - - - 58 604
870Uteanlegg Halsnøy Barnehage 2018 - - - 181 310
 Sum investeringar27 791 39625 454 000-2 337 39713 254 654
Last ned tabelldata (Excel)

3.9 Hovudoversikt balanse

 NoteRekneskap 2019Rekneskap 2018
EIGEDELAR   
Anleggsmidler   
Faste eigedommar og anlegg1387 028 466374 574 333
Utstyr, maskiner og transportmidler18 176 2626 969 987
Utlån565 825 09267 400 661
Aksjer og andeler6 og 1617 505 60316 829 592
Pensjonsmidler7326 819 422313 745 020
Sum anleggsmidler 805 354 845779 519 593
    
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringar819 992 69015 818 621
Konserninterne kortsiktige fordringar  - -
Premieavvik716 263 86812 395 075
Aksjer og andeler2279 458229 406
Kasse og bank999 732 069127 216 803
Sum omløpsmidler 136 268 084155 659 905
    
SUM EIGEDELAR 941 622 929935 179 498
    
EIGENKAPITAL OG GJELD   
Eigenkapital   
Disposisjonsfond1053 557 05559 439 995
Bundne driftsfond108 245 69612 998 225
Ubundne investeringsfond1012 746 22812 711 616
Bundne investeringsfond101 170 366571 581
Regnskapsmessig mindreforbruk189 693 2905 545 770
Kapitalkonto15125 127 145120 804 414
Endring i rekneskprinsipp som påvirkar AK drift17-2 149 072-2 149 072
Sum eigenkapital 208 390 707209 922 528
    
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelser7 og 11376 864 499365 621 897
Andre lån3 og 11315 924 787306 909 908
Sum langsiktig gjeld 692 789 286672 531 805
    
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld1238 053 99249 894 573
Konsernintern kortsiktig gjeld  - -
Premieavvik72 388 9442 830 592
Sum kortsiktig gjeld 40 442 93652 725 165
    
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 941 622 929935 179 498
    
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler 12 297 79313 552 834
Ubrukte konserninterne lånemidler  - -
Andre memoriakonti  - -
Motkonto til memoriakontiene -12 297 793-13 552 834
Last ned tabelldata (Excel)

3.10 Fondsoversikt

BUNDNE DRIFTSFOND01.01.2019Bevegelse31.12.2019
SJUKEHEIMEN-3 287 78073 451-3 214 329
JOHANNES HIDLE-1 560 04233 000-1 527 042
KULTURELL SKULESEKK-95 01542 015-53 000
AVSETJING TAP ETABL. LÅN-69 000 - -69 000
VATN-2 920 6721 589 709-1 330 963
KLOAKK-1 183 951684 282-499 669
KOMP.UTV.-159 680159 680 -
KOMPETANSEHEVING-300 000300 000 -
FRISK I FRILUFT-70 33970 339 -
UTSMYKKING FOGN-42 40042 400 -
BUSTADTILSKOT TILPASNING-315 000 - -315 000
BUSTADTILSKOT ETABLERING-450 277200 000-250 277
FEIING-717 703-143 789-861 492
KOM-PROSJEKTET-255 000255 000 -
VILTFOND-112 384-12 540-124 924
DEI UTFORDRANDE BORNA-17 51717 517 -
VEILEDARFOND SK-168 065168 065 -
KARTLEGG.,VANNRES. SKARTVEIT-14 00014 000 -
RUSPLAN-848 520848 520 -
UNGDOMSTRINN I UTVIKLING-63 10763 107 -
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN-9 8259 825 -
HELSESTASJON/KOMP.LØFTET-123 966123 966 -
FRISKLIVSENTRAL-146 128146 128 -
FORELDRESTØTTENDE TILTAK ICDP-28 55528 555 -
GAVEORDNING TILSETTE RÅDHUSET-39 30039 300 -
SUM BUNDNE DRIFTSFOND-12 998 2254 752 529-8 245 696
    
UBUNDNE KAPITALFOND   
UBUNDE KAPITALFOND, TEKNISK-309 685 - -309 685
UBUNDE KAPITALFOND-12 401 931-34 612-12 436 543
SUM UNDNE KAPITALFOND-12 711 616-34 612-12 746 228
    
BUNDNE KAPITALFOND   
ETABLERINGSLÅN - -598 785-598 785
BUSSL. HESBY S-65 257 - -65 257
KLOAKK JØRSTAD-3 546 - -3 546
VATN SJERNARØY-50 000 - -50 000
VATN VARLAND-452 778 - -452 778
SUM BUNDNE KAPITALFOND-571 581-598 785-1 170 366
    
DISPOSISJONSFOND   
SENTR.ADM.-634 958634 958 -
SKULANE-303 956303 956 -
OMBO OPPVESKSTSENTER-94 65294 652 -
SYLVFOND FOGN SKULE-11 50011 500 -
NÆRINGSFØREMÅL-48 12648 126 -
KULTUR-116 831116 831 -
TEKNISK-171 716171 716 -
KYRKJENE-6 9706 970 -
PENSJONSFOND - -4 545 770-4 545 770
ANNA DISP.FOND-58 027 7739 040 000-48 987 773
AVSETT TAP PÅ KRAV-23 513 - -23 513
SUM DISPOSISJONSFOND-59 439 9955 882 939-53 557 055
    
SUM ALLE FOND-85 721 41610 002 072-75 719 345
Last ned tabelldata (Excel)