Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

2 Økonomisk utvikling

2.1 Økonomiske måltal

Finnøy kommune har langsiktige økonomiske mål for kommunen sine økonomiske disposisjonar. På kort sikt kan resultatoppnåinga variera, medan dei på lengre sikt må sikrast for å skape ein robust og berekraftig økonomi.

I tillegg til dei styringsmåla som kommunestyret i Finnøy har vedteke, har Fellesnemnda for nye Stavanger kommune i sak FN 37/18 bedd om oppfølging av ytterlegare tre økonomiske måltal som retningsgivande i 2019 – på vegen til ein ny kommune 01.01.2020. Måla har vore førande for kommunestyret si handsaming av økonomiplana 2019-2022, disponeringa av årsresultatet for 2018 og påfølgjande regulering av budsjett 2019.  Det vert rapportert på alle måltala for 2019. Sjå tabell 2.1. Utviklinga vert omtala i det påfølgjande.

MÅLTALMåltalR2019R2018
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter> 2 %-2,1 %9,7 %
Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter< 85 %85,4 %72,7 %
Langsiktig gjeld per innbyggjar i kroner 83 05279 935
Eigenfinansiering i investeringsrekneskapen> 50 %34 %59 %
Investeringar i % av driftsinntektene< 11-12 %9,1 %3,8 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter> 6 %17,5 %17,1 %
Tabell 2.1 Økonomiske måltal
Last ned tabelldata (Excel)

Samla resultat av måltala

I budsjettarbeidet til 2019 blei det varsla om krevjande tider i 2019 der større strukturelle endringar ikkje kunne settast i gang grunna prioritering av praktisk og reell samanslåing av kommunane. Likeså var det heller ikkje mogleg så tidleg å ta til inntekt dei stordriftfordelane ein såg i ny framtidig kommune. Ei betydeleg nedregulering av skatteanslaga i forkant av kommunestyret si handsaming av budsjett 2019, medførte ein situasjon der fond bidrog til å finansiera drifta og investeringane blei sterkare lånefinansierte. Resultata når 2019 er omme, er at gjelda har auka, samstundes som gjeldsgrad og andre måltal blei betre enn forventa.

 Netto driftsresultat i 2019 blei kr -6,49 mill. og utgjorde -2,1 % av kommunens driftsinntekter. Regulert budsjett ga eit netto driftsresultat på -5,9 %. Hovudårsaka til eit høgare resultat enn forventa er høgare tilskot frå havbruk, netto inntektsføring av premieavvik (pensjon) og betre resultat på finanspostane. Til samanlikning blei netto driftsresultat 9,7 % i 2018 og sterkt prega av dei høge statlege tilskota frå havbruk som kom seinhaustes 2018. Snittet for netto driftsresultat i Finnøy siste fem år er 2,7 % og ligg over måltalet. Snittet for kommunekassane i landet blei i 2019 eit netto driftsresultat på 1,4 % (ureviderte tal) og dermed lågare enn 2,3 % i 2018.

Figur 2.1 Utvikling i netto driftsresultat over tid for Finnøy kommune. Alle beløp i hele 1000 kr.

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen ei brutto lånegjeld på kr 316 mill. inklusiv startlån og kr 262 mill. utan startlån. Dette ga ein gjeldsgrad inklusive startlån på 103 %, og ein gjeldsgrad eksklusiv startlån på 85 %, rett i overkant av målkravet. Låneopptaket vart lågare enn forutsett i opphaveleg budsjett. Den låge gjeldsgraden i 2018 skuldast òg høgare driftsinntekter enn dei andre åra.

Figur 2.2 Utvikling i langsiktig gjeld siste fem år. Mål i prosent av driftsinntekta

Investeringsgjeld fordelt på innbyggjarane i Finnøy viser ein vekst på godt kr 3 100 per innbyggjar frå 2018 til 2019. Snittet er no kr 83 052. Kommunestyret har ikkje satt noko maksimalmål her.

Figur 2.3 Utvikling i langsiktig gjeld per innbyggjar dei siste fem åra

 Nivået på eigenfinansieringsgraden varierer frå år til år og er avhengig av størrelsen på dei ulike eigenfinansieringskjeldane, samt investeringsnivået. Figur 2.4 viser eigenfinansieringsgraden i investeringsrekneskapen i perioden 2015-2019.

Figur 2.4 Utvikling i eigenfinansiering av investeringar over tid

Eit investeringsnivå som ikkje er høgare enn 11-12 % av driftsinntektene er ein viktig føresetnad til kommunen sine økonomiske måltal. Figur 2.5 syner investeringsnivået i prosent av driftsinntektene i perioden 2015-2019. Utviklinga har vært i ønska retning – med eit fallande nivå frå toppen i 2015 – og innanfor målkravet i åra etter. Dette har vore naudsynt så lenge det ikkje har vore løypande driftsmidlar til å finansiera investeringane med. Investeringsnivået i kommunekassane i landet blei rundt 14 % i 2019.

Figur 2.5 Utvikling i investeringsnivået over tid

Eit disposisjonsfond gjev ein økonomisk soliditet til å møte den betydelege risikoen som ligg i samla tenesteutøving og i investeringsprosjekta til ein kommune. I tillegg gjev det økonomisk handlekraft når føresetnadene endrar seg raskt i negativ retning. Disposisjonsfullmakta og ansvar for fondsnivå ligg hos kommunestyret.

Fellesnemnda bad om at disposisjonsfond bør utgjera minimum 6 % av driftsinntektene i 2019, jf. FN sak 37/18. Finnøy kommune oppnådde disposisjonsfond på 17,5 % av driftsinntektene ved utgangen av 2019, rett i overkant av nivået ved utgangen av 2018.  Målet blei nådd med god margin.

Figur 2.6 Utvikling i disposisjonsfond målt i prosent av driftsinntektene dei siste fem åra