Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

1.2 Finnøy kommune som arbeidsgjevar

Verksemda Finnøy kommune hadde 222,5 årsverk fordelt på 297 tilsette ved utgangen av 2019. Dette er ein reduksjon frå året før og skuldast ei gradvis harmonisering og overføring av teneste-utføringa til ein ny felles kommune 01.01.2020. Når medarbeidarar til dømes slutta, blei leveransane i større grad utførde midlertidig av andre tilsette i enten Finnøy eller ved kjøp frå Stavanger kommune.  Dette letta overgangen til ny kommune.

TenesteavdelingAntal tilsette pr. 31.12.18Årsverk pr. 31.12.18Antal tilsette pr. 31.12.19Årsverk pr. 31.12.19
Rådmann (100-140)44,001212
Oppvekst (200-220) +(500-510)144113,2171134,7
Helse og omsorg 300-32012988,9151101,2
Plan og forvaltning (600-620)2016,4109,40
Sum297222,48344257,55
Tabell 1.1 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

1.2.1 Halde på og rekruttera gode medarbeidarar

Gjennom vedtekne budsjett, delegasjon til rådmannen, arbeidsgivarpolitiske reglement, årlege innspel til KS sitt debatthefte og andre personalpolitiske vedtak legg kommunestyret og administrasjonsutvalet rammene for at einingane i Finnøy kommune kan gi gode tenester og utvikle arbeidsplassar med arbeidsglede og kompetanse.

I førebuinga mot nye Stavanger kommune, arbeidde administrasjonane og prosjekttillitsvalte i dei tre kommunane med tiltak for å harmonisera løn og ulike  personalpolitiske retningslinjer. Arbeidet var viktig for at medarbeidarar i den nye kommunen samla får gode føresetnader for å halde på, rekruttera og utvikla gode medarbeidarar.

1.2.2 Sjukefråvær

Sjukefråværet i 2018 gav eit samla resultat på 4,0 %. 2019 starta med eit høgare fråvær i første kvartal på 8,6 %, men hadde ein positiv utvikling gjennom året. Andre kvartal hadde samla fråvær på 6,5 %, og tredje kvartal på 4,6 %. Samla var sjukefråværet for 2019 i Finnøy kommune på 5,9 %

Tenesteavdeling2018   2019   
 Moglege
Fråvær
Fråvær over
16 dagar
Totalt
fråvær (%)
Moglege
Fråvær
Fråvær over
16 dagar
Totalt
fråvær (%)
Rådmann (100-140)930,0620,602,2 %2 832,2023,160,32,9 %
K.sjef Opp./Bh/vaksen (200 +210)625,93000,0 %626,71,800,3 %
Finnøy sentralskule (211)14 600,72172,18250,72,9 %14 113,70158,6199,22,5 %
Fogn oppvekstsenter (212)2 886,4062,41236,2410,3 %2 153,5032,2353,1 %
Ombo oppvekstsenter (214)2 921,5674,5538,693,9 %1 470,508,96,41,0 %
Sjernarøy oppvekstsenter (215)3 580,1370,0351,723,4 %1 930,6037,2102,4 %
Hagatoppen barnehage (217)5 336,61184,8519,4213,2 %3 923,60121,7128,46,4 %
Talgje barnehage (216)1 584,1144,26139,611,6 %780,804251,311,9 %
Finnøy musikk- og kulturskule (220)654,991,719,821,8 %4614,100,9 %
Bibliotek (510)261000,0 %250,3000,0 %
Oppvekst (200-220)32 451,44609,941 246,195,7 %25 710,70406,5430,303,3 %
K.sjef Helse + NAV (300-301)9695239,68,8 %7830238,8 %
Heimetenesta (304)4 752,31130,21133,959,2 %3 707,1045,6295,89,2 %
Pleie/omsorg (305)4 743,45170102,674,0 %6 904,40155,51194,0 %
Helseteneste (310)2 498,4058,250,12,7 %2 565,7049,518,62,7 %
Service og vedlikehald (315)1 774,007,81100,9 %1 513,801300,9 %
Faatunet (320)4 711,24139,22358,476,4 %4 344,70111,9165,66,4 %
Helse og omsorg (300-320)19 448,40557,43794,787,0 %19 818,70375,56225,0 %
Plan for forvaltning (600)4 232,30128,8245,894,1 %1 600,8041304,4 %
Drift og utbygging (610)915,81,43,60,5 %6891,5182,8 %
Sum57 978,001 318,182 090,465,9 %50 651,40847,601 160,604,0 %
Tabell 1.2 Sjukefråvær
Last ned tabelldata (Excel)

1.2.3 Leiing

God leiing bidreg til å kunne rekruttere, halde på og utvikle gode medarbeidarar.

Følgjande tiltak gav rammene for god leiing i 2019:

  • Møter i rådmannen si leiargruppe kvar veke
  • Møter i leiargruppene i tenesteområda om lag månadleg
  • Tre samlingar med einingsleiarar i utvida leiargruppe

Tema:

  • IA-dag
  • Leiarsamling med tema budsjett- og økonomiplanprosess, hovudtillitsvalde deltok
  • Opplæring i Power BI
  • Leiarsamling på dei ulike områda for leiarar i nye Stavanger kommune

I 2019 hadde ein særleg fokus på nærvær, arbeidsmiljø og helsefremmande arbeidsplassar.

1.2.4 Løn og lønspolitikk

Hovudtariffavtalen (HTA)  mellom KS og partane gjeld også for Finnøy kommune. Gjeldande HTA fungerer for perioden 01.05.2018 – 30.04.2020. I tillegg til HTA har Finnøy kommune også vektlagt sin eigen lønspolitiske plan i arbeidet med løn.

Hausten 2019 blei det gjennomført lokale forhandlingar for tilsette i kapittel 3 og 5. Desse blei gjennomført innanfor ei ramme på 3,2 %. Tilsette med stillingskode i kap. 4 fekk sentralt avtala lønnstillegg der tilsette med 3- og 4-årig høgskule, samt fagarbeidarar med 16 års ansiennitet, fekk eit særleg lønstiltak per 01.07.2019.

I samband med etableringa av nye Stavanger blei det gjennomført lønnsharmonisering i regi av den nye kommunen i november.

1.2.5 Seniorpolitikk og pensjon

Finnøy kommune hadde i 2019 senioravtale med 18 tilsette i aldersgruppa 63-67 år. Avtalen gir rom for ulike typar tiltak som t.d. fleire fridagar, innkjøp av hjelpemiddel, vikarordning og bonus etter fullført avtaleperiode. Målet er å få fleire seniorar til å stå lengre i arbeidslivet, og med det nytte deira kompetanse vidare.

Det er i 2019 og inngått arbeidsavtalar på pensjonistvilkår. Arbeid på pensjonistvilkår vil seie at pensjonisten kan, under somme vilkår, arbeide fritt utan avkorting på pensjon. Pensjonistløn er frå 01.05.2019 kr 207,- pr. time uavhengig av arbeid eller utdanning.

1.2.6 Likestilling

Det var 297 tilsette i Finnøy kommune per 31.12.2019. Av desse var 242 kvinner og 55 menn. Leiargruppa til rådmannen bestod per 31.12.2019 av fem personar; tre kvinner og to menn. Av einingsleiarane var det ved utgangen av året sju kvinner og fire menn.

I samband med rekruttering viser kommunen i utlysingsteksten til at arbeidsstokken skal spegla mangfaldet i befolkninga, og at vi difor oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje på stillingar hjå oss.

1.2.7 Nye Stavanger

Bygginga av nye Stavanger kommune var ei hovudutfordring med omsyn til administrativ kapasitet i Finnøy kommune i 2019. Prosjektorganisasjonen for nye Stavanger og Stavanger kommune stod for hovuddelen av arbeidet, men Finnøy kommune bidrog på ei rekkje område for å sikre «Finnøy-perspektivet» i bygginga av den nye kommunen. Tilsette i Finnøy kommune bidrog i dei fleste av meir enn 25 omfattande prosjekt.

1.2.8 Økonomi

Kommentaren frå rådmannen gir eit samla oversyn og kommenterer rekneskapen sett i høve til drifta i 2019 og gjeldande budsjett. Gjennom året har rådmannen lagt fram økonomirapport for 1. og 2. tertial der rådmannen har gitt prognose for tenesteområda sitt forbruk ved årsslutt. Budsjettregulering er vedteke i juni i sak KST-27/19  og i oktober i sak KST-35/19.

Driftsrekneskapen for 2019 syner eit netto driftsresultat på kr – 6,5 mill., tilsvarande -2,1  % av samla driftsinntekter. Finnøy kommune har eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill. mot eit regulert budsjett balansert i null.

Frie inntekter (skatt og rammetilskot) i 2019 er på kr 206,1 mill., som er kr 0,9 mill. kroner over regulert budsjett. I regulert budsjett la ein til grunn ein lokal skattevekst på 0,5 %. Samla skatteinngang til Finnøy kommune i 2019 blei kr 90,71 mill. Nivået er kr 0,4 mill. (0,5 %) betre samanlikna med 2018 og like i underkant av regulert budsjett 2019.

Den samla skatteinngangen til kommunane i landet blei på 4,7 % mot en anslått vekst på 3,8 %.

Auken i nasjonal inngang medfører høgare skatteutjamning til fordel for Finnøy kommune og dermed høgare frie inntekter enn budsjettert.

Avrekninga av premieavvik mot KLP og SPK og amortisering av tidlegare års premieavvik ga i rekneskapen for 2019 ein inntektsverknad på om lag kr 4,37 mill. Dette utgjer 1,4 % av brutto driftsinntekter i 2019.

Finnøy kommune fekk i 2019 tildelt kr 7,8 mill. frå havbruksfondet. Dette er høgare enn budsjettert. Forholdet blei ikkje budsjettregulert i samband med 2. tertial då inntektene per tida ikkje var kjende.

I løpet av 2019 er det sett av kr 6,7 mill. til disposisjonsfond. Mindreforbruk frå 2018 utgjorde om lag kr 5,5 mill. av desse. Det er tappa kr 12,6  mill. frå disposisjonsfondet til ulike føremål i tråd med

1.2.9 Drift pr. avdeling/tenesteområde

Rekneskapen syner at Finnøy kommune har nytta om lag kr 230,9 mill. til drift i 2019. Dette er om lag kr 0,8 mill. (0,3 %) meir enn det som vart lagt til grunn i budsjett. Prognosen i økonomirapporten pr. 2. tertial viste ei drift i tråd med budsjett.