Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

8.2 Investeringar vatn og avløp

ProsjektnummerInvesteringsprosjektTotal prosjektkostnadRegulert budsjett 2019Rekneskap 2019Akk. Forbruk per 31.12.2019
Vatn og avløp     
82Ny sjøleidning Helgøy - Nord-Hidle 3 125 125 53 123
83Ny sjøleidning Bjergøy - Nord-Hidle 5 000 100 77 77
84Lediningsanlegg Nord-Hidle 625 000
673Sjernarøy - vassutbygging ,etappe 10: Kyrkja - Lund 5 100 2 672 2 672 4 628
745Utskifting vasskummar 3 000 750 1 865 2 124
754Oppgradering pumpestasjonar, vatn 2 250 562 381 551
755Utbygging DF-anlegg 625 375 274 522
758Sanering Judaberg - spillvassystem 7 440 7 000 5 212 5 212
Sum vatn og avløp  27 165 11 584 10 534 13 237
Last ned tabelldata (Excel)