Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.1 Samandrag av HO-d

Hovudoversikt driftRekneskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRekneskap 2018
Sum driftsinntekter-306 815-284 095-22 719-346 606
Sum driftsutgifter317 962290 90927 053315 653
Brutto driftsresultat 11 1476 8144 333-30 953
Resultat eksterne finanstransaksjonar8 78810 081-1 29210 223
Motpost avskrivninger-13 4480-13 448-13 028
Netto driftsresultat 6 48816 895-10 407-33 759
Netto avsetningar, fond-16 181-16 89571428 213
Overført til investeringsrekneskapen00 - 0
Årsresultat, rekneskapsmessig mindreforbruk-9 6930 -5 546
Last ned tabelldata (Excel)