Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

9.2 Forvaltning av ledig likviditet og langsiktige finansielle aktiva

Føremålet med forvaltninga:

  • Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:
    • Sikre ei god avkastning med låg risiko og god likviditet.
  • Langsiktige finansielle aktiva unntatt driftsføremål (det vil seia utover behovet for ein tilfredsstillande likviditet):
    • Ivareta realverdien samt oppnå høgast mogleg risikojustert avkasting over tid.

All ledig likviditet berekna for driftsføremål og midlar til bruk på lenger tidshorisont er i all hovudsak plassert i bank. Kommunen oppnår gode rentebetingelsar med bl.a. NIBOR 3 månader og terskelrenter.

I tillegg har kommunen gjennom fleire år nokre eigenkapitalbevis som finansielt omløpsmiddel.

Finansielle omløpsmidlarAnskaffelses-kostBokført verdi per 31.12.2019Urealisert verdiendringTalet på andeler
Eigenkapitalbevis    
Sandnes Sparebank310 426279 45750 0524 171
Tabell 9.2 Finansielle omløpsmidlar per 31.12.2019
Last ned tabelldata (Excel)

Eigenkapitalbevis er bokført til ein marknadsverdi per 31.12.2019 som ligg kr 50 052 høgare enn året før, sjå note 2.