Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

9.1 Innleiing

Rapporten tek utgangspunkt i det finansreglementet som gjaldt for Finnøy kommune i 2019, vedteke av kommunestyret 22.06.2016 i sak 036/16. Rådmannen har rapportert tertialvis og det har ikkje oppstått episodar som har medført særskild rapportering i løpet av året.

Føremål med finansforvaltninga:

  1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovas formålsbestemming om optimal utnytting av kommunens tilgjengelege ressursar med sikte på å kunne gi best mogleg tenestetilbod.
  2. Finnøy kommunes finansielle posisjonar skal forvaltast som ein heilheit kor ein søkjer å oppnå lågast mogleg netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikrast at kommunen si finansielle stilling i størst mogleg grad er føreseieleg. i.

Samla oversikt over likvide midlar og lånegjeld kjem fram i tabell 8.1. Bankinnskot er noko redusert samstundes som lånegjelda har auka frå 31.12.2018 til 31.12.2019. Dette er eit resultat av lågare driftsinntekter i 2019, auka bruk av fond, samstundes med eit høgare investeringsnivå enn året før.

 Rekneskap 31.12.2019Rekneskap 2. tertial 2019Rekneskap 1. tertial 2019Rekneskap 31.12.2018
Bankinnskot (ekskl. skattetrekk og startlån)95 mill.105 mill.108 mill.118 mill.
Brutto lånegjeld316 mill.298 mill.303 mill.307 mill.
Renteutgifter i løpet av 1 år3,8 mill.7 mill.7 mill. 
Rentesensitivitet ved 1 % endring - etter 1 år0,3 mill.1,4 mill.0,8 mill. 
Gjennomsnittleg lånerente2,02 %2,13 %1,87 % 
Tabell 9.1 Nøkkeltal per 31.12.2019 og tidlegare rapporterte tertial i 2019
Last ned tabelldata (Excel)

I det påfølgjande vert forvaltninga av likviditet og finansielle aktiva og passiva nærmare omtala. Til slutt litt om renteutviklinga i 2019.