Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

8.2 Investeringar – vatn og avløp

ProsjektnummerInvesteringsprosjektTotal prosjektkostnadRegulert budsjett 2019Rekneskap 2019Akk. Forbruk per 31.12.2019
Vatn og avløp     
82Ny sjøleidning Helgøy - Nord-Hidle 3 125 125 53 123
83Ny sjøleidning Bjergøy - Nord-Hidle 5 000 100 77 77
84Lediningsanlegg Nord-Hidle 625 000
673Sjernarøy - vassutbygging ,etappe 10: Kyrkja - Lund 5 100 2 672 2 672 4 628
745Utskifting vasskummar 3 000 750 1 865 2 124
754Oppgradering pumpestasjonar, vatn 2 250 562 381 551
755Utbygging DF-anlegg 625 375 274 522
758Sanering Judaberg - spillvassystem 7 440 7 000 5 212 5 212
Sum vatn og avløp  27 165 11 584 10 534 13 237
Tabell 8.2 Investeringar Vatn og avløp. Beløp i heile tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjekt 82, 83 og 84

Prosjekta er utsett i tid.

 Prosjekt 673 Sjernarøy – vassutbygging

Prosjektet er utført i tråd med budsjett.

 Prosjekt 745 Utskifting vasskummar

Prosjektet er utført i 2019 med kr 1,1 mill. i overforbruk i årets budsjett. Samen med prosjekt 758 er det i tråd med budsjett.

 Prosjekt 754 Oppgradering pumpestasjonar

Prosjektet er utført i 2019 med eit lite mindreforbruk.

 Prosjekt 755 Utbygging DK-anlegg

Prosjektet er ferdigstilt i 2019 med eit lite mindreforbruk.

Prosjekt 758 Sanering Judaberg – spillvassystem

Ferdig 2019, innafor ramma. Saneringsprosjektet er eit to-delt prosjekt som omfatte sanering av både vatn og avløpsleidningar. Vassdelen på ca. 40 % av prosjektkostnadane er belasta prosjekt 745 i tråd med reglane for sjølvkost.