Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

6.3 Utfordringar framover

For fleire av einingane har det vore utfordringar i å rekruttera personar med naudsynt fagkompetanse. Særleg gjeld dette sjukepleiarar og vernepleiarar. Ein ser at fleire søkjer seg til stillingar på dagtid for å unngå turnus.

Finnøy kommune har flest tilsette som jobbar deltid innan helse- og omsorgstenesta. Sjølv om deltid er redusert, er dette ei utfordring som ein framleis ikkje har klart å løyse. Faktum er at dei fleste med fagutdanning, og som jobbar deltid, ønskjer å fortsetje med det. Sjukefråvær hjå deltidstilsette er generelt høgare. Fleire i heiltid aukar generelt kvaliteten på tenestene. Nesten alle som jobbar innan pleie og omsorg i Finnøy er kvinner.

Lokale avlastningsplassar er eit behov framover. Likeså ein utbygging av pleie og omsorgssenteret, som gjev grunnlag for gode bygg og arbeidsforhold.