Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

6.1 Økonomi

Ansvar Rekneskap 2019Budsjett 2019Forbruk i %Avvik (kr)Rekneskap 2018
300TENESTELEIAR HELSE/OMSORG1 761 4171 897 60492,80 %136 1871 854 260
301NAV2 695 1653 164 22085,20 %469 0553 080 605
302BARNEVERN8 549 1007 250 000117,90 %-1 299 1008 549 500
304HEIMETENESTEN18 387 26917 435 850105,50 %-951 41916 283 024
305PLEIE/OMSORG29 310 25328 932 913101,30 %-377 34027 341 767
310HELSETENESTE15 869 52817 558 94490,40 %1 689 41619 104 431
315SERVICE OG VEDLIKEHALD2 967 2422 657 891111,60 %-309 3513 198 164
320FAA-TUNET SERVICESENTER14 375 37412 716 156113,00 %-1 659 21812 898 901
 SUM HELSE OG OMSORG93 915 34991 613 578102,50 %-2 301 77192 310 652
Tabell 6.1 Økonomioversikt - tenesteområde Helse og omsorg. Beløp i heile kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Helse og omsorg har eit meirforbruk på om lag kr 2,3 mill. i høve budsjett. Det er Faatunet og Barnevern som saman har det største meirforbruket. Barnevern varsla eit større mindreforbruk. Budsjettet vart regulert ned to gonger i 2019 på grunnlag av prognosar og varsla om mindreforbruk frå Randaberg kommune, som driv vertskommunesamarbeidet. Resultatet ved årsslutt er likevel eit forbruk meir i tråd med opphaveleg budsjett.

På Faatunet er det nytta ein del overtid og ekstrahjelp for å kunne gje nødvendige tenester. Noko av dette kan koma til uttrykk i auka statleg tilskot til ressurskrevjande tenester.

Helsetenester sitt rekneskap syner eit mindreforbruk. Mindreforbruket kan forklarast med eit par vakante stillingar og noko mindreforbruk på Flyktningtenesta.